Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy na prodej zboží (dále jen „Kupní smlouva“), uzavřené mezi kupujícím (dále jen „Kupující“) a Ing. Pavlou Kalousovou, IČ: 49200712, se sídlem Střední cesta 901/67, 326 00 Plzeň – Černice (dále jen „Prodávající), prostřednictvím těchto internetových stránek (dále jen „ Stránky Prodávající).

Uzavření kupní smlouvy

Úplným vyplněním objednávky na Stránkách Prodávající a jejím odesláním Prodávající Kupující podá Prodávající nabídku na uzavření Kupní smlouvy. Prodávající přijme nabídku na uzavření Kupní smlouvy Kupujícího tím, že Kupujícímu odešle potvrzení o přijetí jeho objednávky, ke kterému připojí výzvu k zaplacení Kupní ceny, ceny za dopravu zboží a tyto všeobecné obchodní podmínky. Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávající je uzavřena okamžikem, kdy potvrzení o přijetí objednávky Kupujícího společně s výzvou k zaplacení kupní ceny, ceny za dopravu zboží a těmito všeobecnými obchodními podmínkami odeslané Prodávající Kupujícímu dojdou. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje Kupujícímu jím objednané zboží dodat a Kupující se zavazuje jím objednané zboží od Prodávající převzít.

Kupní cena a způsob úhrady kupní ceny

Kupní cena zboží uvedená na Stránkách Prodávající (dále jen „Kupní cena“) nezahrnuje náklady na dopravu zboží Kupujícímu. Tyto náklady budou Prodávající Kupujícímu účtovány zvlášť podle ceníku za dopravu zboží uvedeného na Stránkách Prodávající.

Kupující zaplatí Prodávající Kupní cenu objednaného zboží a cenu za dopravu zboží bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávající uvedený ve Výzvě k zaplacení (dále jen „Bankovní účet Prodávající“). Zaplacením Kupní ceny a ceny za dopravu zboží se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí připsání částky účtované Prodávající Kupujícímu na Bankovní účet Prodávající. Vyúčtování Kupní ceny za odebrané Zboží odešle Prodávající Kupujícímu se Zbožím.

Odeslání Knihy Kupujícímu

Prodávající odešle Kupujícímu Zboží zásilkou prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce ve lhůtě do pěti pracovních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém došlo k zaplacení Kupní ceny a ceny za dopravu zboží. Lhůtu pro dodání Zboží může Prodávající z technických důvodů prodloužit nejdéle však na 60 dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém došlo k zaplacení Kupní ceny a ceny za dopravu zboží, pokud bude tato skutečnost uvedena na Stránkách Prodávající a Kupujícímu bude zřejmá ještě před odesláním vyplněné objednávky zboží Prodávající.

Odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy

Je-li Kupujícím spotřebitel, může od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží tak, že v této lhůtě odešle oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy uvedené na Stránkách Prodávající, a to výhradně prostřednictvím Stránek Prodávající. Prodávající po té, co oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy obdrží, přijetí tohoto oznámení Kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí. Zboží, které Kupující na základě Kupní smlouvy od Prodávající obdržel, zašle Prodávající nejpozději do čtrnácti dnů zpět na poštovní adresu uvedenou na Stránkách Prodávající. Náklady spojené s navrácením Zboží Prodávající nese Kupující. Vracené zboží nesmí být poškozené, musí být zabaleno v původním obalu a bez známek použití. Odpovědnost za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti nese Kupující.

Záruka, práva z vadného plnění

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku 24 měsíců. Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, které poskytne Prodávající, byly Prodávající shromažďovány a zpracovávány za účelem poskytnutí plnění podle Kupní smlouvy v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. prosince 2015.

 

Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy (elektronická verze)